Miljöbalken

I Miljöbalkens 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 §, definieras icke-joniserande strålning som miljöfarlig verksamhet:

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Icke-joniserande strålning omfattar bl.a. radiofrekvent strålning samt lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.

Senast uppdaterad 9 april, 2020