Inrikes

Ny motion i riksdagen om elöverkänslighet

Ulrika Heie som är Centerpartiets förste vice gruppledare i riksdagen har lämnat in en enskild motion till riksdagen med rubriken Information till myndigheter om elöverkänslighet som funktionshinder.

I motionen föreslås att ”regeringen snarast bör informera sina berörda myndigheter om att elöverkänslighet är ett av staten erkänt funktionshinder och att dessa människor inte får undanhållas det stöd de är i behov av”.

Heie motiverar sin motion med bl.a. ”Livsutrymmet för elöverkänsliga personer håller på att försvinna allt eftersom nya master/antenner byggs och avståndet mellan masterna är kort.” och ”Elöverkänslighet leder till mycket mänskligt lidande, såväl hälsomässigt som socialt.”.

Motionen belyser även elöverkänsligas situation inom  sjukvården:

”Det är viktigt att elöverkänsligheten som sjukdom förs in i de drabbades sjukjournal, vilket inte alltid sker idag.”

”Det finns också en problematik kopplad till sjukvården då det finns behov av strålningsfria miljöer för att personer med elöverkänslighet ska kunna ta del av vård man behöver vid sjukhus och andra vårdinrättningar.”

Även en del kritik mot regering och myndigheter framförs i motionen:

”Hittills har regering och ansvariga myndigheter stått ganska handfallna inför de växande elöverkänslighetsproblemen såväl när det gäller forskning och förebyggande av elöverkänslighet som hjälp till de drabbade. Det har snarare varit så att tidigare erfarenheter förringats och bristen på evidensbaserade rapporter hänvisats till för att slippa ta i situationen för de drabbade och jobba fram förslag på lösningar. Det är hög tid att ändra på detta.”

Vidare framhåller Heie Europarådets resolution 1815 och konstaterar att ”nästan inga av resolutionens rekommendationer är genomförda i Sverige, trots att man förbundit sig att följa den”.

Om motionen går igenom återstår att se.

En sökning med ordet ”elöverkänslighet” på riksdagens hemsida resulterar nu i 197 motioner.

Redaktionen