Granskning

Europarådets resolution 1815

Det har snart gått 9 år sedan Europarådet antog resolution 1815. I denna artikel går vi igenom hur Sverige förhållit sig till resolutionen.

Resolution 1815 antogs 27 maj 2011 av Europarådets parlamentariska församling, PACE. Resolutionen berör de potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och dess inverkan på miljö och hälsa.

Under punkt 8 i resolutionen uppmanas medlemsländerna att vidta ett antal åtgärder:

8.1. in general terms:

8.1.1. take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours;

Tvärtemot så har medborgarnas exponering för elektromagnetiska fält ökat. I synnerhet har barn och ungdomars exponering ökat markant, bl.a. genom införandet av digitala läromedel och trådlösa nätverk i skolor.

8.1.2. reconsider the scientific basis for the present standards on exposure to electromagnetic fields set by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, which have serious limitations, and apply ALARA principles, covering both thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation;

Myndigheterna förlitar sig på den av industrin kontrollerade stiftelsen ICNIRP och avstår från att tillämpa åtgärder som föreslås av oberoende forskare.

8.1.3. put in place information and awareness-raising campaigns on the risks of potentially harmful long-term biological effects on the environment and on human health, especially targeting children, teenagers and young people of reproductive age;

Staten har inte genomfört några upplysningskampanjer om potentiella biologiska långtidseffekter på miljön eller människors hälsa.

8.1.4. pay particular attention to ”electrosensitive” people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network;

Med den ständigt ökande mikrovågsstrålningen från mobilnätskommunikation och trådlösa nätverk har elöverkänsligas situation förvärrats till den grad att det knappt längre finns platser där elöverkänsliga kan vistas utan att bli sjuka.

8.1.5. in order to reduce costs, save energy, and protect the environment and human health, step up research on new types of antenna, mobile phone and DECT-type device, and encourage research to develop telecommunication based on other technologies which are just as efficient but whose effects are less negative on the environment and health;

Staten har länge premierat trådlös teknik, bl.a. genom rivningen av fasta telenätet som tvingat medborgare att använda mobilnätskommunkation.

8.2. concerning the private use of mobile phones, DECT wireless phones, WiFi, WLAN and WIMAX for computers and other wireless devices such as baby monitors:

8.2.1. set preventive thresholds for levels of long-term exposure to microwaves in all indoor areas, in accordance with the precautionary principle, not exceeding 0.6 volts per metre, and in the medium term to reduce it to 0.2 volts per metre;

Elsäkerhetsverket har satt ett gränsvärde på 50 watt per kvadratmeter vilket är c:a 137 volt per meter.

8.2.2. undertake appropriate risk-assessment procedures for all new types of device prior to licensing;

Med införandet av 5G har staten inte genomfört några miljökonsekvensanalyser.

8.2.3. introduce clear labelling indicating the presence of microwaves or electromagnetic fields, the transmitting power or the specific absorption rate (SAR) of the device and any health risks connected with its use;

Staten har inte infört varningsetiketter på produkter som avger mikrovågor eller elektromagnetiska fält.

8.2.4. raise awareness on potential health risks of DECT wireless telephones, baby monitors and other domestic appliances which emit continuous pulse waves, if all electrical equipment is left permanently on standby, and recommend the use of wired, fixed telephones at home or, failing that, models which do not permanently emit pulse waves;

Strålsäkerhetsmyndigheten informerar inte om de kända hälsoriskerna med DECT-telefoner, babyvakter eller andra trådlösa produkter som pulserar ut mikrovågor.

8.3. concerning the protection of children:

8.3.1. develop within different ministries (education, environment and health) targeted information campaigns aimed at teachers, parents and children to alert them to the specific risks of early, ill-considered and prolonged use of mobiles and other devices emitting microwaves;

Inga myndigheter bedriver riktade informationskampanjer om hälsorisker med elektronik som avger mikrovågor.

8.3.2. for children in general, and particularly in schools and classrooms, give preference to wired Internet connections, and strictly regulate the use of mobile phones by schoolchildren on school premises;

De flesta skolor har trådlösa nätverk. Mobilförbud har införts på ett flertal skolor, dock inte för att minska skolelevernas exponering för mikrovågor.

8.4. concerning the planning of electric power lines and relay antenna base stations:

8.4.1. introduce town planning measures to keep high-voltage power lines and other electric installations at a safe distance from dwellings;

Kraftledningar byggs inte i någon större utsträckning nära bostäder. Dock placeras transformatorer som ibland är utrustade med mobilnätsantenner nära bostäder.

8.4.2. apply strict safety standards for the health impact of electrical systems in new dwellings;

Myndigheterna erkänner inga hälsoeffekter av elektriska system i bostäder och har således inte tillämpat strikta säkerhetsnormer för hälsoeffekter.

8.4.3. reduce threshold values for relay antennae in accordance with the ALARA principle and install systems for comprehensive and continuous monitoring of all antennae;

Strålsäkerhetsmyndigheten har inte infört gränsvärden för basstationsantenner enligt ALARA-principen.

8.4.4. determine the sites of any new GSM, UMTS, WiFi or WIMAX antennae not solely according to the operators’ interests but in consultation with local and regional government authorities, local residents and associations of concerned citizens;

I ett fåtal unika fall har medborgare fått möjlighet att påverka beslut om placering av antenner. Antenners täckningsområde har inte ansetts relevant vid bedömning av talerätt i ärenden som överklagats.

8.5. concerning risk assessment and precautions:

8.5.1. make risk assessment more prevention oriented;

8.5.2. improve risk-assessment standards and quality by creating a standard risk scale, making the indication of the risk level mandatory, commissioning several risk hypotheses to be studied and considering compatibility with real-life conditions;

8.5.3. pay heed to and protect ”early warning” scientists;

8.5.4. formulate a human-rights-oriented definition of the precautionary and ALARA
principles;

8.5.5. increase public funding of independent research, in particular through grants from industry and taxation of products that are the subject of public research studies to evaluate health risks;

8.5.6. create independent commissions for the allocation of public funds;

8.5.7. make the transparency of lobby groups mandatory;

8.5.8. promote pluralist and contradictory debates between all stakeholders, including civil society (Ǻrhus Convention).

Under 8.5. har vi inte kunnat se några som helst framsteg.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Sverige inte vidtagit några som helst åtgärder utifrån resolutionen.

Redaktionen