För dig som arbetar med vård och omsorg

Mötet med dig som arbetar inom sjukvården är livsavgörande för många elöverkänsliga. Därför är det av största vikt att besök inom sjukvården blir så bra som möjligt för patienten.

Tillgänglighet

Det är viktigt att planera och förbereda patientbesök med elöverkänsliga.

För att förebygga att patienten inte blir sjukare av besöket så kan följande åtgärder behöva vidtas:

  • Gör det möjligt för patienten att vänta utanför byggnaden innan besöket.
  • Låt patienten gå in den kortaste vägen till behandlingsrummet.
  • Låt inte patienten vänta för länge.
  • Stäng av alla mobiltelefoner och surfplattor som kan stängas av.
  • Stäng av alla trådlösa telefoner som kan stängas av och om möjligt basstationen. Om basstationen är avstängd måste alla trådlösa telefoner stängas av då de annars kan avge höga strålningsnivåer vid sökning av basstation.
  • Stäng av eventuella trådlösa handsfree.
  • Inför tillfälligt mobilförbud på mottagningen under patientens besök.
  • Släck ned onödig belysning och tillvarata naturligt ljus.
  • Stäng av dator och bildskärm om datorn inte behövs.

 

Rådgör med patienten vilka åtgärder som är nödvändiga.

Bemötande

Det är viktigt att elöverkänsliga precis som andra patienter bemöts med respekt.

Läs mer på God Vård.

Diagnoskoder

För närvarande finns ingen tillämplig diagnoskod för elöverkänslighet, därför är det viktigt att utreda elöverkänsliga patienter mycket grundligt.

Om en patient har skadats av radiofrekventa fält så kan diagnoskod W90, Exponering för annan icke joniserande strålning användas för att dokumentera skadan. W90 innefattar infraröd strålning, laserstrålning och radiofrekvensstrålning.

En annan diagnoskod som kan användas är R68.8, Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken.