Artiklar

Riksdagspartiernas syn på elöverkänslighet

Inför valet 2022 ställde vi frågor om elöverkänslighet till riksdagspartierna:

1. Vilka åtgärder vill ert parti vidta för att elöverkänsliga ska kunna bo i lågstrålande miljö där emissioner från enskilda sändare inte överstiger 30 dBµV/m?

2. Vilka åtgärder vill ert parti vidta för att förbättra elöverkänsligas tillgänglighet i samhället som t.ex. skolor, sjukhus, idrottsanläggningar, etc.?

3. Vilka uppmaningar i Europarådets resolution 1815 vill ert parti att Sverige ska leva upp till?

Socialdemokraterna (S):

1: ”Vi har tillsynsmyndigheter som ska säkerställa att de etableringar som görs följer de miljötillstånd som har beviljats. Den som äger anläggningen är ytterst ansvarig.”

2: ”Samhället ska anpassas så att människor med olika sorters funktionsnedsättning kan verka i samhället på så lika villkor som det är möjligt. Detta måste gälla alla oavsett funktionshinder.”

3: ”Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller alla. Vi socialdemokrater arbetar för att försiktighetsprincipen ska finnas med när etableringar och exploateringar genomförs.”

Sverigedemokraterna (SD):

1: ”Vi har ingen sådan punkt i vår politik i dagsläget. Vi behöver titta på detta närmare innan vi sätter ned foten gällande konkreta åtgärder. Men generellt sett ska man ta hänsyn till vetenskap och beprövad erfarenhet när man planerar samhällsbygget. Hänsyn ska tas till känsliga individer, oavsett vad det gäller.”

2: ”Elöverkänslighet är något som drabbar många människor. Det är också en i mängden av olika hinder, diagnoser, och överkänsligheter som kan drabba individen. Vi har i dagsläget inga konkreta åtgärder men ser positivt på det arbete och den forskning som görs gällande elöverkänslighet. Det givetvis alltid en utmaning med att möta varje individs behov när det kommer till offentliga miljöer men för oss är det viktigt att samhället är tillgängligt för alla i största utsträckning.”

3: ”Har man skrivit på en resolution så ska den följas i sin helhet, sedan kan man notera att många av paragraferna lämnar ett betydande tolkningsutrymme.”

Centerpartiet (C):

1: ”Alla som har besvärliga symtom har rätt att tas på allvar, samtidigt har vare sig Socialstyrelsen, SBU, Folkhälsomyndigheten eller Strålskyddsinstitutet bedömt att det finns stöd för uppfattningen att elektromagnetisk strålning kan orsaka sjukdom. Det finns rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, bland annat kring hur kraftledningar utformas eller placeras. Det är kommunerna som ansvarar för planfrågor och som bedömer om försiktighetsåtgärder kopplade till magnetfält från kraftledningar behövs. Vi har som parti inga förslag till lagstiftning i detta avseende.”

2: ”Dessa verksamheter omfattas av Miljöbalkens lagstiftning kring miljö- och hälsoskydd. Det är verksamheter som drivs av kommuner och regioner. Inte heller i dessa avseenden har vi som parti några förslag till lagstiftning.”

3: ”Sverige ska givetvis efterleva de resolutioner som vi har undertecknat. Samtidigt är vår uppfattning att vård och omsorg som finansieras offentligt ska ha stöd i vetenskapen. Dagens vetenskapliga läge ger skäl ifrågasätta om det finns tillräckligt evidens för att påvisa existensen av elöverkänslighet. Alla som har besvärliga symtom har rätt att tas på allvar i hälso- och sjukvården. Ingen annan än patienten kan beskriva symtom. Däremot är det sjukvården som ska utreda och ta ställning till vad som kan vara förklaringen till symtomen och när det finns erbjuda behandling.”

Vänsterpartiet (V):

”Tack för mail, vi har tyvärr inte möjlighet att besvara er enkät.”

Miljöpartiet (MP):

1: ”För Miljöpartiet är allas hälsa och välbefinnande betydelsefullt och viktigt. Att drabbas av ohälsa påverkar människors liv mycket negativt. Frågan om sk lågstrålande zoner och dylikt är en fråga som avgörs lokalt på kommunal nivå, t ex genom beslut i översiktsplaner.”

2: ”Samhället ska vara tillgängligt för alla människor och Miljöpartiet har bidragit till att skärpa lagen om bristande tillgänglighet. Lagen säger dock inte vilka åtgärder som ska göras för vilken typ av funktionsnedsättning. När det gäller skolor och idrottsanläggningar avgörs denna fråga på kommunal nivå respektive av huvudmännen för skolor och idrottsanläggningar. När det gäller sjukhus på regional nivå.”

3: ”När det gäller Europarådets resolution 1815 faller dessa uppmaningar i första hand inom ramen för kommuners och regioners ansvarsområden och bör hanteras där. Även Folkhälsomyndigheten har en viktig roll i arbetet med att säkerställa att Sverige lever upp till resolutionen.”

Uteblivna svar

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna avstod från att svara.

Redaktionen

Senast uppdaterad 6 september, 2022