Artiklar

Lokalpartiernas syn på elöverkänslighet

Inför valet 2022 ställde vi frågor om elöverkänslighet till partier som är representerade i kommuner och regioner:

1. Vilka åtgärder vill ert parti vidta för att elöverkänsliga ska kunna bo i lågstrålande miljö där emissioner från enskilda sändare inte överstiger 30 dBµV/m?

2. Vilka åtgärder vill ert parti vidta för att förbättra elöverkänsligas tillgänglighet i samhället som t.ex. skolor, sjukhus, idrottsanläggningar, etc.?

3. Vilka uppmaningar i Europarådets resolution 1815 vill ert parti att man ska leva upp till?

Region Dalarna

Dalarnas Sjukvårdsparti (dsp):

”Att elöverkänslighet finns, det betvivlar jag inte alls på.

I Mora kommun så har jag haft kontakt med några personer med elöverkänslighet och deras anhöriga.

Enligt dem så är det stora problemet alla dessa korta televågor och ju kortare de är, desto större problem, med behovet av massa antenner för mobiler och andra.

Det finns säkert andra problem som de orsakar också inom hälsoområdet.

Så länge som elöverkänslighet är inte godkänt som en reel verklighet, så är det svårt att kunna göra något åt problematiken.

Jag har heller ingen kännedom om kommuner regioner eller myndigheter, om de har kommit någon vart med elöverkänslighet.”

Alvesta kommun

Alvesta Alternativet (ALV):

”Vi har faktiskt inte haft dessa frågor uppe i vårt parti (som är ett litet lokalt parti). Detta beroende på att vi inte haft några sådana frågor att ta ställning till i vår kommun. Men era frågeställningar är naturligtvis relevanta och vi skall sätta oss in i dessa omgående. Alla är naturligtvis värda ett så normalt leverne som möjligt och därför måste stat och kommun se denna situation ur ett mänskligt perspektiv och arbeta för snabba lösningar.”

Borgholms kommun

Framtid Öland (FÖL):

”Som ett litet lokalpolitiskt parti är det näst intill omöjligt att vara insatt i alla frågor, såväl stora som små, utan vi har fokus på kommunens kärnverksamhet. Ibland kommer ett ärende upp för behandling som gör att vi behöver läsa på och ta ställning men vi har ännu inte satt oss in i frågan om elöverkänslighet.

När det gäller nybyggnationer följer naturligtvis Borgholms kommun de regler och förordningar som gäller, och det är viktigt att det förblir så, men utöver det kommer vi tyvärr inte i nuläget att driva någon aktiv politik när det gäller elöverkänsligas situation.”

Eda kommun

Hela Edas Lista (HEL):

”För att summera så följer Hela Edas Lista rådande lagstiftning gällande din fråga kring elöverkänsligas situation. Svenska myndigheters linje är att elektromagnetisk strålning under de gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat inte kan leda till besvär.”

Ekerö kommun

Öpartiet (Ö):

”Från Öpartiets sida har vi arbetat för att få en lågstrålande zon på Adelsö, likaså har vi försökt få de styrande i kommunen att använda sig av datorer utan modem i skolor och förskolor, för att undvika strålning. Vi har även fört upp farorna som finns vid införandet av 5g.”

Falu kommun

Falupartiet (FAP):

”Har ingen åsikt, är tyvärr inte så insatt i det problemet.”

Gislaveds kommun

Kommunistiska partiet (K):

”Generellt så kämpar Kommunistiska Partiet för en bra boendemiljö och schyssta arbetsförhållanden i Sverige, även för människor med allergier. Det finns en motsättning i samhället mellan arbete och kapital där kapitalets jakt på vinst ofta inkräktar på människors levnadsvillkor, där står vi helt på arbetarnas och folkets sida.”

Huddinge kommun

Drevvikenpartiet (DP):

”Vi har fått liknande frågor tidigare men gällde då mer specifikt kring strålning från mobilmaster trådlöst Wifi i skolor.
Begreppet elöverkänslighet är ifrågasatt. Trots omfattande forskning på området och under lång tid, bland annat med hjälp av blindtester saknas vetenskapliga bevis för att elektromagnetiska fält faktiskt påverkar människor och därmed heller ingen sjukdomsdiagnos. Socialstyrelsen klassar dock symptomen som en funktionsnedsättning och därmed bör det tas på allvar.
Vi saknar uppgift om hur många invånare i Huddinge som upplever elöverkänslighet men man beräknar att drygt 3 procent av befolkningen i hela landet kan vara elöverkänsliga vilket skulle innebära drygt 300 000 personer, varav drygt 3 000 i Huddinge.
Regelverk och lagstiftning rörande frågor om befolkningens hälsa måste av förståeliga skäl vara på en nationell nivå och ligger utanför kommunens rådighet utöver rent lokala föreskrifter. Drevvikenpartiet driver bara lokala frågor.
Huddinge beaktar funktionshinder vid planeringen av nya bostäder och verksamhetslokaler till exempel genom anpassning för olika rörelsehinder och vi kan arbeta för att en andel av nya lägenheter också blir anpassade för elöverkänsliga.
Huddinge arbetar också med konsumentupplysning till sina invånare och inom det arbetet kan vi även bidra till att skapa ökad medvetenhet om den debatt och diskussion som pågår om elöverkänslighet och åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid upplevda besvär.”

Hylte kommun

Kommunens Väl (Komv):

”Kommunens Väl, som jag företräder, är ett lokalt parti i Hylte kommun. Vi har under alla år som jag deltagit i politiken, vad jag minns, aldrig fått frågan om elöverkänslighet. Jag har därför tyvärr inga svar på dina frågor.”

Håbo kommun

Bålstapartiet (BÅP):

”Vi har som litet lokalt parti ingen kompetens att tycka till om dessa specifika sakfrågor.

Dock anser vi att när det gäller allergier, oavsett vilka, så skall kommunen i sin kärnverksamhet, den verksamhet som de har ansvaret för, att uppfylla det regelverk som gäller enligt lag, förordningar, föreskrifter från t.ex. folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och beprövad vetenskap, och att dessa följs och inte nonchaleras.”

Klippans kommun

VÅR FRAMTID – KLIPPAN (VFK):

”Vi i ”Vår Framtid Klippan” är ett lokalt Parti och vi tar enbart upp lokala frågor. Vi anser att denna fråga ligger på riksnivå. Och besvaras då av de partier som ställer upp i Riksvalet.”

Knivsta kommun

Knivsta.nu (KNU):

”Det är ett intressant ämne att sätta sig in mer i.
Just nu har vi inte prioriterat dessa frågor inom partiet, men vi har tagit upp ämnet för diskussion.”

Lomma kommun

Fokus Bjärred (FBj):

”Dessa frågor har såvitt jag vet inte behandlats i något av de politiska forum vi varit involverade i och inte drivits av något parti och jag måste tyvärr erkänna att som lokalt parti är vi heller inte insatta i frågan. Vi står bakom det som står i översiktsplanen att dra högspänningsledningarna ut ur kommunen, men det beslutet ligger inte på kommunal nivå.”

Ludvika kommun

Kommunistiska partiet (K):

”Generellt så kämpar Kommunistiska Partiet för en bra boendemiljö och schyssta arbetsförhållanden i Sverige, även för människor med allergier. Det finns en motsättning i samhället mellan arbete och kapital där kapitalets jakt på vinst ofta inkräktar på människors levnadsvillkor, där står vi helt på arbetarnas och folkets sida.”

Lysekils kommun

Kommunistiska partiet (K):

”Generellt så kämpar Kommunistiska Partiet för en bra boendemiljö och schyssta arbetsförhållanden i Sverige, även för människor med allergier. Det finns en motsättning i samhället mellan arbete och kapital där kapitalets jakt på vinst ofta inkräktar på människors levnadsvillkor, där står vi helt på arbetarnas och folkets sida.”

Nacka kommun

Nackalistan (NL):

”Nackalistan är ett lokalt parti med ansvarsområde Nacka kommun. Vi är Nackas fjärde största parti av sammanlagt nio. Vi, dvs Nacka, har ett mycket begränsat ansvarsområde vad gäller sjukvård. Därför brukar vi inte gå in i enskilda specialiteter utan det mesta kring sjukvård hör till Stockholmsregionens ansvar. Vi bedriver inte någon specifik politik inom detta område annat än att vi t ex vill att Nacka sjukhus ska byggas ut så att invånarna har närmare till mer ock kvalificerad vård. Kommunen kan utöva påtryckningar på regionen vad gäller detta.

Elöverkänslighet är en omdebatterad diagnos där läkarvetenskapen har en annan syn än vad jag antar ditt förbund har. Vi går inte utanför beprövad vetenskap utan avvaktar vad ev en kommun skulle kunna göra om vetenskapen skulle omvärdera sin syn på detta. Vår förhoppning är förstås att vårdcentraler i Nacka kan hjälpa till och förbättra de besvär kring elöverkänslighet som många upplever.”

Nässjö kommun

Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE (SAFE):

1: ”SAFE anser att sakkunnig expert, oberoende av byggherren, ska kunna säkerställa att bostaden är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Om någon av de inneboende i lägenhet är elöverkänslig ska t.ex. trådlös teknik kunna bytas ut så att kvarboende möjliggörs. Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning ska ges rätt att överklaga beslut i samhällsplaneringsnämnd eller motsvarande i frågor som gäller bristande tillgänglighet.”

2: ”Att i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ställt sig bakom, säkerställa att offentliga lokaler är tillgängliga för bl.a. elöverkänsliga. SAFE anser att det ska vara obligatoriskt för kommuner/regioner att utarbeta en tillgänglighetsguid som visar olika publika lokalers/platsers tillgänglighet för personer med bl.a. elöverkänslighet.”

3: ”Att FN antar tydligare och skyddande regler för elöverkänsliga innefattande bl.a. strålningsfria zoner.”

Ronneby kommun

Ronnebypartiet (ROP):

1: ”Ronnebypartiet har inget eget handlingsprogram för att stötta elöverkänsliga. Vi är väl medvetna om problemet och vet att många med elöverkänslighet väljer att bo på distans till sådant som orsakar problemen men också måste avstå från att vistas i miljöer med sådan strålning de upplever påverkar dem negativt.”

2: ”Ronnebypartiet anser att samhället ska ta de elöverkänsligas problem på största allvar. Att underlätta för de drabbade är en fråga för samhällsplaneringen och som då i första hand ligger på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) bord, där kommunalrådet är ordförande.”

3: ”Ronnebypartiet anser att Europarådets resolution 1815, med krav på minskad elektromagnetisk strålning, tillämpning av försiktighetsprincipen, omprövning av gränsvärden, forskning, informationskampanjer om risker, rekommendationer för trådbunden kommunikation, lokalt inflytande vid utplacering av mobilmaster samt skydd för elöverkänsliga genom lågstrålande områden, ska efterlevas i den omfattning och med den utökning som är möjlig.

Som ett litet lokalt parti kan vi stötta de frågeställningar som läggs fram och stötta de beslut som går i riktningen att underlätta för de elöverkänsliga.

Dessa frågeställningar från er har gett oss en större medvetenhet om problemen och att man tar hänsyn till dessa då man skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga inrättningar. Det kan gälla utrymmen, ja hela rum, som isolerats mot elektromagnetisk strålning.

Då dessa frågeställningar kommer upp i kommunfullmäktige kommer vi att utgå från Europarådets resolution 1815.”

Salems kommun

Rönningepartiet (R):

”Vi har inga förslag på området lokalt men vi förespråkar ett använde av försiktighetsprincipen och tar ställning vid placering av mobilmaster.”

Södertälje kommun

Realistpartiet (REAL):

”Har tagit del av information om hur situationen ser ut för personer som lider av elöverkänslighet, förstår att det finns mycket som skulle kunna vara bättre för att motverka problemet. Tänker att det främst är en kostnadsfråga som försvårar framgångsrika åtgärder i samhället i stort, lästa mig om vad det kostar på sjukhusen att elsanera rum.
Med det sagt så ställer vi oss bakom FN konventionen om att samhället skall göra sitt yttersta för att säkerhetsställa att även personer med funktionsnedsättning skall kunna ta del av samhället och ha tillgänglighet.

Vi är endast ett lokalparti i Södertälje, men ser tveklöst att det finns ett behov av att tillhandla hålla bostäder och områden som är anpassade efter behovet för dessa personer, hoppas detta svar ger dig en bild av hur vi ser på att ge alla människor bästa möjliga förutsättningar för att leva ett så normalt liv som bara möjligt trots eventuella sjukdomar eller handikapp.”

Sölvesborgs kommun

SoL-partiet Sölvesborg och Lister (SoL):

”SoL-partiet, Sölvesborg o Lister-partiet, är ett lokalt parti för lokala sakfrågor.
Vi ger oss inte gärna in i diskussioner om övergripande, regionala eller nationella frågor. Vi håller oss till kommunen.” (2022-07-08)

”Elöverkänslighet är en svår fråga men naturligtvis viktig för dem som på något sätt har problem med det.
Sol-partiet är ett lokalt parti som enbart verkar för kommunala sakfrågor. På riks eller regional nivå har vi inga representanter, men i vissa frågor kan vi driva opinion.”

1: ”Känner att vi inte kan påverka typ mobiloperatörers verksamhet som är en betydande del av utstrålning från sändare.
Vårt lokala energibolag har vid något enstaka tillfälle flyttat ut elmätare från fastighet ut till separat elskåp som är placerat i gatan eller en bit från fastigheten på markägarens tomt.
För övrigt är det fastighetsägaren själv som måste göra åtgärder i sin anläggning.”

2: ”Förutsätter att vår kommun följer de lagar och riktlinjer som gäller för området. Fastighetsbeståndet varierar mycket i ålder och äldre och kan förbättras vid förändringar/renoveringar.”

3: ”Resolutionen har stort fokus på barn. Samstyret där vi ingår har bl a infört mobilförbud i skolan.” (2022-08-30)

Vaxholms kommun

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ (WAX):

”Vaxholm är en av landets minsta kommuner och frågan har mig veterligt inte varit uppe tidigare. Vi kommer att luta oss mot SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i denna fråga då vi inte har kompetens eller resurser själva.”

Västerviks kommun

Socialisterna-Välfärdspartiet (S-V):

”För Socialisterna-Välfärdspartiet är detta i dagsläget närmast icke-frågor som vi inte på något sätt bildat oss någon uppfattning om.”

Westerwikspartiet:

”Vår kunskap om elöverkänsligas situation är för tillfället begränsad.

Westerwikspartiet har uppdrag i Bostadsbolaget som vid 2 tillfällen haft upp frågan och ska vid kommande nyproduktion och eventuellt vid reparationer försöka skapa några bostäder som ska vara anpassade för elöverkänsligas behov. En bra ambition men inget som någon i styrelsen drivit eller ifrågasatt. Däremot stöttar alla i styrelsen förslaget.”

Redaktionen

Senast uppdaterad 31 augusti, 2022